Семинар: Първи прием на деца и родители при психологично консултиране


Продължителност:
  10 часа /2 дни по 5 часа/
Предназначен е за психолози, социални работници, инспектори ДПС, консултанти и сътрудници в институции, работещи с деца и родители. Издава се сертификат от „Център за психосоциална подкрепа”- София.

Семинарът засяга най-важните моменти при първоначалното приемане на деца и родители в психологическата консултация
Прочетете повече

Семинар “Използване на приказки в психосоциалната работа с деца и възрастни”


Продължителност:
Семинарната програма включва 60 часа разпределени в 5 теми. Заниманията се провеждат в пет уикенда /1 уикенд на месец по 12 часа/.

Тя е предназначена за практикуващи в сферата на психологичното консултиране, социалната работа, обучението на деца, обучението и терапията на деца със специални образователни потребности, грижите за деца  и възрастни с физически и интелектуални проблеми.
Прочетете повече

Семинар “Концепцията за развитието”

„Концепцията за развитието – значение на стадиите в развитието на детето за практическата работа – диагностика, интервенции, екипна работа.”

Семинарната програма включва 6 теми по 12 часа. Тя е предназначена за работещите с деца и родители в полето на грижите, социалната работа, психологичното и педагогическото консултиране, терапията на говорните нарушения, обучението на деца със специални образователни потребности.

Прочетете повече

Семинар “Маските на агресията”

Маските на агресията„Маските на агресията“ ще се проведе в 5 уикенда и ще съдържа 10 теми, които се разглеждат в рамките на 60 учебни часа. Всяка тема има теоретична и креативна част – теоретичната включва различни аспекти на агресивното поведение, а креативната – изработване и работа с маски.

Прочетете повече

Семинар „Приказки и кукли”

Семинарът е организиран върху две основни обучителни  линии:

А. Какво е значението на куклите в психологически план
Б. Как процесът на изработване на куклата влияе върху психизма в индивидуален план и върху динамиката на групата

Семинарът включва 5 теми, в 2 дни, по 10 учебни часа.
Прочетете повече

Умения за разработване и управление на проекти

Продължителност: 30 учебни часа

Цели на курса: Подобряване на знанията и практическите умения за разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране – начин на работа, който навлиза все по-широко в стопанската и обществената сфера.

Прочетете повече

Обучение за извършване на кариерно ориентиране на юноши и възрастни

Продължителност: 30 учебни часа

Цели на курса: Развиване на компетентост за консултиране на юноши при избора на професия и на възрастни за намиране на работа, смяна  на професията, планиране на трудовата кариера. Съчетаването на кариерното ориентиране с образователните дейности, социалните услуги, психологическото консултиране и др. подкрепящи дейности може значително да повиши тяхната ефективност.
Прочетете повече

Умения за работа в екип

Продължителност: 30 учебни часа

Цели на курса: Подобряване на уменията за толерантна и ефективна комуникация и работа в екип – условие за пълноценна професионална и социална интеграция на отделния човек и за изграждане на демократични обществени отношения.

Прочетете повече