Обучение за извършване на кариерно ориентиране на юноши и възрастни

Продължителност: 30 учебни часа

Цели на курса: Развиване на компетентост за консултиране на юноши при избора на професия и на възрастни за намиране на работа, смяна  на професията, планиране на трудовата кариера. Съчетаването на кариерното ориентиране с образователните дейности, социалните услуги, психологическото консултиране и др. подкрепящи дейности може значително да повиши тяхната ефективност.

Теми на обучение:

  • Същност на професионалното консултиране и неговото място в процеса на психо-социално под-помагане, ролята на консултанта, необходимата компетентност. Професионалното развитие през различните периоди от живота. Биографията на човека.
  • Оценка на капацитета на клиента за обучение и работа. Изследване на житейските цели и ценности, професионалните желания и предпочитания; контекста и влиянията, на които е подложен при избора на професия и работа.
  • Видове професии и дейности, форми на заетост, пазар на труда и тенденции в развитието му. Об-разователни степени, форми на обучение. Институции и организации, извършващи услуги за зае-тост, работа в мрежа с други специалисти и организации.

Форми на обучение: присъствено съботно-неделно

Цена на курсовете:  140 лв.

Повече информация за присъственото и дистанционното обучение: www.most-learning.net