Семинар “Използване на приказки в психосоциалната работа с деца и възрастни”


Продължителност:
Семинарната програма включва 60 часа разпределени в 5 теми. Заниманията се провеждат в пет уикенда /1 уикенд на месец по 12 часа/.

Тя е предназначена за практикуващи в сферата на психологичното консултиране, социалната работа, обучението на деца, обучението и терапията на деца със специални образователни потребности, грижите за деца  и възрастни с физически и интелектуални проблеми.

Тема 1: Приказките като материал за работа с клиенти в психосоциалното консултиране

Темата е въвеждаща в семинара за практическата работа с приказки в сферата на психосоциалното консултиране. В нея ще бъдат изяснени паралели между психичното функциониране и структурата на приказката – как приказката третира въпроса за „принципа на удоволствието” и „принципа на реалността”, за единството на психичния апарат – съзнавано, предсъзнавано и несъзнавано – от една страна и на Аз, То и Свръхаз – от друга. Кое прави приказния материал подходящ за работа с деца и възрастни. Как приказни елементи могат да ни насочат към определени проблеми в психичното функциониране.

Продължителност – 12 часа

Тема 2: Езикът на приказката и езикът на преживяването

Приказната форма и силните чувства – гняв, страх, отчаяние, омраза. Как детето се справя със силните архаични чувства с помощта на приказката. Приказките и въвеждането на забраните. Приказките и кастрациите.

Продължителност – 12 часа

Тема 3: Приказката и нейната връзка с развитието на детето

В тази тема се проследяват стадиите в развитието на детето и техните еквиваленти в приказната структура. Анализира се ролята на всеки елемент от приказката в процеса на порастване на детето. Илюстрирани са психологичните теории за развитието на детето на Е.Ериксън – чрез пътя на приказния герой, на М.Клайн и архаичния фантазмен свят, оживен от приказката, на Д. Уиникът – чрез приказното пространство, което има всички характеристики на „преходно пространство”.

Продължителност – 12 часа

Тема 4: Приказки и сънища

В темата се проследяват някои сходни характеристики на приказката и съня. Дискутира се смисълът на приказния материал в сънищата, както и сънищата на героите в приказките. Прави се паралел между теорията на Фройд за сънищата и ролята на приказките в живота на детето.

Продължителност – 12 часа

Тема 5: Ателие „Приказка”

В този семинар основният въпрос, който ще се дискутира е  как да създадем ателие „Приказка”.  Ще бъдат разгледани различни рамки на ателието, според вида на участниците – деца със специални образователни потребности, юноши, възрастни. Ще се дискутира използването на различни средства (различни видове кукли, рисуване, разиграване) при работа с приказки. Последните 6 часа от семинарната програма се провежда  практически изпит обособен като тема: „Вълшебство в действие – приложение на работата с приказки в социалната практика”. По време на изпита участниците ще бъдат насърчени да изработят свои програми за реализиране на ателие „Приказка”.

Продължителност – 12 часа

Участниците ще получат:

  • Практически умения за работа с приказен материал при консултиране на клиенти – деца и възрастни, за интерпретиране на материала, както и за използването му в диагностиката и прогнозирането.
  • Практически подходи за организиране на индивидуална и групова работа с приказки  и приказен материал в различен контекст
  • Библиография с текстове на дискутираните автори, както и резюмета на използваните теоретични източници, които не са достъпни на български език
  • Семинарът е лицензиран от НАПОО като част от обучението по професията „Сътрудник социални дейности”
  • Изисква се редовно посещение на семинарите
  • Активно участие в теоретичните дискусии и креативната работа
  • Полагане на междинен и краен тест, както и на краен практически изпит
  • Общата стойност на семинара е 400 лв., като сумата може да бъде платена и на вноски. Възможно е издаването на фактури, в случаи, когато институцията желае да заплати разходите за обучение.

Водещи на семинара:

Диана Циркова, д.п. - психотерапевт, преподавател  в НБУ в курс „Тълкуване и психодрама на приказки”и курс „Психологични теории за развитието през призмата на драмата”, и преподавател по „Консултативна психология” в Бургаски университет „Проф. А. Златаров”. Автор на книгата „Психологично консултиране на деца, юноши и родители” и директор на „Център за психосоциална подкрепа” – София.