Позитивната психотерапия като начин на помагане

Това, което е най-важното за позитивната психотерапия е ресурсът, с който разполага клиента, потърсил психологическа помощ, а също използването му по подходящ начин. Пет са основните моменти в този вид терапия, които помагат на човек при решаване на проблемните области:

  1. Наблюдение/Дистанциране;
  2. Инвентаризация;
  3. Ситуативно окуражаване;
  4. Вербализиране;
  5. Разширяване на целите;

Нарисувани тъжни лица с едно усмихнато лице в средатаБлагодарение на 5-степенния модел, терапевтът се ориентира в света на клиента – неговите чувства, мисли, преживявания.

При първия етап на консултиране на търсещия подкрепа, чрез метода на позитивната психотерапия – наблюдение и дистанциране - се реализира способността за изслушване и възприемане на чутото. Изгражда се общ поглед върху проблемните ситуации в живота на клиента.

Участниците в конфликта обикновено имат следното поведение: държат се сякаш стоят съвсем близо до картина – толкова близо, че не могат да я разгледат цялата – съдържание, цветове, използвани материали… Толкова са близо до картината, че виждат само един малък отрязък от нея, загубили са от полезрението си цялостната картина и не разбират значението й.

Терапевтът установява ситуацията или ситуациите, които са травматични за клиента – основни моменти, симптоми, оплаквания, поведение и др. Психологът прави позитивно претълкуване на възникналите конфликти, след което дава тълкуване, което благоприятства практически най-ефективната промяна у клиента.

Бенефициентът се научава да разпознава конкретните условия на конфликта и после се научава да се дистанцира и отдалечава от него. Позитивният подход води до създаването на нови по-добри ситуации, които да помогнат на човека, търсещ помощ да види изхода от своето нещастие- да го види от страни, да се научи да го преработва и да се откаже от патологичното фиксиране върху проблемите и страховете, които произтичат от тях.

Създават се нови възможности за по-спокойно функциониране, чрез промяна в гледната точка, набелязване на нови възможности за решаване на трудни житейски ситуации. Тук се използват езикови образци, които представляват истории, пословици, поговорки, мъдрости, които се предлагат от терапевта на клиента като например: „Като ти подадат лимон, направи си лимонада”, „Всяко зло за добро” и др.

При инвентаризацията се задават целенасочени въпроси като например „Кои са най- важните проблеми от последните 5г.?”, „Какво се случи тогава?”, „Как приеха всичко това, за което ми говорите хората от Вашето обкръжение?”, „Какви са перспективите Ви за бъдещето?”. Тук се уточнява какво значение имат тялото и здравето, професията и работата, социалните контакти, въпросите за смисъла на живота и перспективите за бъдещето на клиента. Уточняват се корените на конфликта: отношенията между членовете на семейството, отношенията между членовете на  разширеното семейство, контактите с други хора, мотото на семейството и др. Изяснява се кои са били микротравмите /малките травми/ в живота на клиента.

Ситуативното окуражаване е етапа, при който има развитие на способността да се привличат бедните на конфликти области и позитивни аспекти. Основният принцип тук е: когато се занимаваме с явления, които преживяваме позитивно, по-лесно можем да се изправим очи в очи с неща, които възприемаме като неприятни. Когато се акцентира върху нещата, които сплотяват семейството и окуражават неговите членове, тогава се изгражда обща основа, върху която семейните конфликти могат да се излагат конструктивно.

Благодарение на вербализирането се развива способността да се говори целенасочено за конфликтите и проблемите. Терапевтът може да зададе въпроси като например „С кого и колко често възникват конфликти?”, „Как и кога се проявяват?”.

Разширяването на целите е последният етап от позитивната психотерапия, който цели развитие на способността да се инвестира енергия не само в проблемните, но и в другите житейски области. Основният принцип тук се опира на факта, че хората около нас притежават  и други качества и възможности, освен включените в конфликта. Тук терапевта може да зададе въпроси като например „Какво бихте направили, ако вече нямате проблеми?”, „За какво мечтаете?” и др.

                                                           Автор
Пламена Д. Иванова
Психолог, град Варна
Телефон: 0879 840 790