Какво представляват психологическото консултиране и психологическата подкрепа?

   Психологическото консултиране е професионално отношение на квалифициран консултант /психолог/ към клиент или клиенти. Представлява съвкупност от процедури и отношения между двама /и повече/ души, при които единия помага на другия  да опознае своите чувства, мисли, емоции и поведение, да достигне до по-ясно разбиране за себе си, а след това да открие своите силни страни и да вземе правилните решения като се опира на вътрешните си ресурси.
   Психологическата подкрепа е насочена към здрави хора, изпитващи трудности и проблеми, както и такива, които се стремят към личностно развитие и усъвършенстване. Смисълът на всяка консултативна помощ се крие както в преодоляване на негативните преживявания, така и в осигуряване на възможности за самостоятелно справяне в бъдеще.
   Първият етап на консултативната помощ се свързва със запознаване с клиента, с неговите очаквания и потребности. Прави се преценка на ситуацията. Уточнява се виждането на личността за проблема. Идентифицират се чувствата му. Преодоляват се съпротивите. Създава се доверие. Договарят се работните отношения.
   На следващите етапи психолога помага на клиента да види своя проблем отстрани, в позитивна светлина. Дава му се възможност да мисли и избере нови цели, ценности и жизнени стратегии. Основното действие на консултанта е подкрепата.