Професионална автобиография

plamena-ivanova-psiholog-varna-bgИме: Пламена Дончева Иванова
Образование: Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”
Специалност: Психология /1999г.-2003г./; Приложна психология /2004г.-2005г./
Степен: Бакалавър /1999г.-2003г./; Магистър /2004г.-2005г./
Допълнителна квалификация: Педагог по психология и логика
Обучавам се за позитивен психотерапевт при Гергана Момова от “Дружеството по позитивна психотерапия”- гр. Варна.

Участие в обучения:

 • Обучение за изграждане на служби в помощ на жени, преживели насилие, проведено от Учебен център „Жар”-София през 2001г.
 • Обучение за управление на НПО. Взаимодействие с институции. Работа с медии. Проведено от Учебен център „Жар”-София през 2001г.
 • Обучение за работа със зависими младежи. Обучението е организирано от Фондация „За по-добро психично здраве”, Сдружение на родители „Бъдеще без дрога” и Cranstoundrugservices през 2003г.
 • Тримодулно обучение за работа със самотни възрастни хора и хора с увреждания, организирано от „Национален алианс за работа с доброволци” през 2003г.
 • Базисно обучение по позитивна психотерапия. Проведено от „Дружество по позитивна психотерапия в България” през 2004г.
 • Семинар „Първи прием на деца и родители в институции за психологично консултиране”, организиран от „Център за психосоциална подкрепа”- град София през 2006г.
 • Обучение по „Проективни личностови методики в клинико-психологическата практика” към Първа клиника по психиатрия на УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД-град Варна през 2007г.
 • Семинарен обучителен модул „Концепция за развитието-значение на стадиите в психологичното развитие на детето за практическата работа-диагностика, интервенции, екипна работа” през 2007г. от „Център за психосоциална подкрепа”- град София.
 • „Използване на приказки в психосоциалната работа с деца и възрастни”през 2008г. от„Център за психосоциална подкрепа”- град София.
 • Бърза качествена оценка и отговор при отклоняващо се от нормите поведение на деца и юноши, организирано от „Дружество по позитивна психотерапия в България” и Дирекция „Превенции” на Община Варна през 2008г.
 • Професионално ориентиране и консултиране, професионално развитие и намиране на работа. Обучението е организирано от Център „МОСТ” през 2009г.
 • „Маските на агресията” /мястото на агресията в детското развитие и през юношеството; юноши с противообществени прояви; самоубийството, автоагресивното поведение и хранителните разстройства/. Обучението е проведено от „Център за психосоциална подкрепа”- град София през 2010г.
 • Семинар за работа с детски приказки и кукли. Проведен е от „Център за психосоциална подкрепа”- град София през 2012г.
 • Участие в още много курсове и семинари за повишаване на квалификацията…

Професионален опит и стаж от трудови договори:

 • От 01.08.2005г. до 23.06.2006г. психолог в СРС КТ „Подкрепа”-регион Варна. Основни дейности и отговорности: Организиране и провеждане на групови мотивационни обучения с безработни, индивидуални консултации с безработни лица и работодатели, посреднически услуги.
 • От 01.08.2006 г. до 31.01.2008г. психолог в Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства-град Варна. Основни дейности и отговорности: Оказване на психологическа подкрепа на деца и юноши в риск /преживели насилие, с антисоциални прояви, отпаднали от образователната система, лишени от родителски грижи, настанени в институции, с увреждания и др./ и техните семейства; индивидуални психологически консултации; водене на група за споделяне на опит; работа на терен и др.;
 • От 01.02.2008г. до 04.06.2010г. училищен психолог в СОУ „Васил Друмев” – град Варна. Основни дейности и отговорности: Индивидуално и групово психологическо консултиране на деца, юноши и родители; оказване на психологическа подкрепа на бенефициентите; водене на групова работа с цел превенции; съдействие и посредничество пред институции; работа на терен /по заместване/;
 • От 14.11.2010г. психолог на частна практика. Основни дейности и отговорности: Психологическо консултиране на деца, юноши и родители; професионално консултиране и ориентиране; изготвяне на индивидуална психологическа характеристика и подкрепа; подбор на персонал, сплотяване на екипи; консултиране относно работната атмосфера и конфликти в организацията; учебен център /обучения, курсове и семинари/; разпространение на литература и познавателни материали; куклено ателие за деца; приказно ателие; работа по проекти;
 • Друг опит: социален работник към Център за социална рехабилитация и интеграция „Карин дом” и Фондация „Съпричастие” /социално консултиране на хора с увреждания и техните семейства, придружаване, посредничество и съдействие на хора с увреждания пред обществени институции, подкрепа, писане на проекти/.

Професионален опит, придобит от участие в проекти по граждански договори:

 • Участие в анкетно проучване относно употребата на психо-активни вещества към Фондация „За по-добро психично здраве”. Подпомагане разработването на анкетните карти и провеждане на анкетно изследване със студенти /2002г./.
 • Координатор на анкетьори към Фондация „Съпричастие”. Участие в разработване на анкетни карти, подбор и ръководене на анкетьорите, анкетиране на бенефициентите /хора с увреждания и работодатели/, управление изпълнението на проекта и неговото отчитане /2004г./.
 • Участие като психолог към „УНИЯ” ЕООД към СРС КТ „Подкрепа” с цел мотивиране на безработни хора да бъдат по-активни на пазара на труда /2006г./.
 • Участие като психолог/обучител към „УНИЯ” ЕООД към СРС КТ „Подкрепа” с цел мотивиране на учители за работа с деца с девиантно поведение /2006г./.
 • Работа като психолог в СНЦ „Евроинтеграция”. Провеждане на групова работа на младежи с физически и ментални увреждания, индивидуални психологически консултации /2006г./.
 • Психолог/обучаващ в Летен център на ОУ „Св. Иван Рилски” и Национално сдружение за граждански и човешки права „Егида”. Работа с деца от ромски произход и техните родители /2007г./.
 • Участие в анкетно изследване на „УНИЦЕФ”, целта на което е проучване нагласите спрямо насилието над деца. Работа с ученици и техните родители /2010г.-2011г./.
 • Участие като психолог в проект „От майките за майките” на Фондация „Децата на бъдещето”. Разработване на програма и провеждане на 2 тим-билдинга на бъдещи и настоящи родители /2011г./

Опит от неплатена работа:

 • Доброволен сътрудник от 2001г. до 2003г. към „Център за социална интеграция” към Дирекция „Социално подпомагане”. Отговорности: работа в група и индивидуално в група с хора с увреждания, психически заболявания, възрастни самотни хора и др. Наставник: Луиза Каспарян- главен експерт.
 • От 2001г. до 2006г. доброволец към Фондация „SOS -семейства в риск”. Отговорности: работа с хора, преживели насилие и жертви на трафик на хора. Телефонно консултиране на хора в криза. Разработване на програми и осъществяване на превенция на насилие във варненските училища. Координиране дейността, свързана с разпространението на рекламни материали. Наставник: Анна Николова- психолог.
 • Доброволец от 2001г. до 2008г. в „Център за работа с доброволци” към Клуб „Отворено общество”-град Варна. Отговорности: работа с деца, лишени от родителски грижи, деца с увреждания и възрастни самотни хора. Набиране на средства с благотворителна цел. Разработване на идеи в сферата на екологията и тяхното изпълнение. Писане на проекти. Наставник: Десислава Дякова- координатор.
 • Доброволец през 2001г.-2002г. в Клиника по зависимости към МБАЛ „Св. Марина”. Отговорности: разговори с младежи, зависими от психоактивни вещества. Участие в групова терапевтична работа. Наставник: Гергана Момова- психотерапевт.
 • От 2002г. до 2011г. доброволец в Сдружение на родители „Бъдеще без дрога”. Отговорности: разговори с младежи, зависими от психоактивни вещества. Разговори с родители. Участие в трудотерапевтичната дейност. Наставник: Стоян Ненов- Председател.

Други отговорности: участие в множество семинари и обучителни курсове; публикации във вестници; участия в телевизионни предавания; организиране и обработка на анкетни карти; участие в спортни мероприятия и екологични инициативи.

Професионални качества и умения:

 • умения заработа с деца, юноши, младежи и възрастни с проблемно и антисоциално поведение;
 • умения за психологическо консултиране на деца, юноши и възрастни хора, преживели насилие /психическо, eмоционално, физическо, сексуално/;
 • възможности за работа с деца и възрастни с увреждания и техните близки;
 • опит в работа с лица, зависими от психоактивни вещества;
 • компетенции за консултиране на хора в криза;
 • практически подходи за организиране на индивидуална и групова работа с приказки, приказен материал, приказни герои и кукли;
 • възможности за извършване на професионално консултиране и ориентиране;

Организационни умения: Умения за организиране и координиране на хора; организиране на курсове и семинари за повишаване квалификацията на специалисти, работещи в сферата на помагането; организиране на групова работа и извънкласни дейности; умения за писане на проекти. Тези умения са придобити по време на трудовата ми дейност и работата ми като доброволец.

Други умения и компетенции: наблюдателност, активност, инициативност, увереност, упоритост, търпение, толерантност, общителност, устойчивост, умения за работа в екип.